Natječaj za prijem zaposlenika na mjesto diplomiranog knjižničara

            Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine" broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09.), sukladno odredbama članka 33. Statuta Gradske knjižnice Umag te članka 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Umag, KLASA: 024-02/16-20/1, URBROJ: 2105-20-01-16-3 od 4. veljače 2016. godine, na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika, KLASA: 100-01/18-01/08, URBROJ: 2105/05-02-18-3 od 29. lipnja 2018. godine, ravnatelj Gradske Knjižnice Umag objavljuje NATJEČAJ za prijem zaposlenika u stalni radni odnos u Gradskoj knjižnici Umag na radno mjesto diplomiranog knjižničara.

Gradska knjižnica Umag / Biblioteca Civica Umago

Trgovačka 6

52470 Umag

tel. i fax: 052/721-561

e-mail: knjiznica@gku-bcu.hr

OIB 69807399024

 

Klasa: 112-07/18-70/01

Urbroj: 2105-20-01-18-3

U Umagu, 4. 7. 2018.

 

            Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine" broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09.), sukladno odredbama članka 33. Statuta Gradske knjižnice Umag te članka 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Umag, KLASA: 024-02/16-20/1, URBROJ: 2105-20-01-16-3 od 4. veljače 2016. godine, na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika, KLASA: 100-01/18-01/08, URBROJ: 2105/05-02-18-3 od 29. lipnja 2018. godine, ravnatelj Gradske Knjižnice Umag objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za prijem zaposlenika u stalni radni odnos u Gradskoj knjižnici Umag na radno mjesto diplomiranog knjižničara

 

Kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

Stručna sprema:

VSS, studij knjižničarstva ili drugi visokoškolski studij uz položeni dopunski studij knjižničarstva ili

VSS, drugi visokoškolski studij.

Radno iskustvo: jedna godina radnog staža na poslovima diplomiranog knjižničara

Potrebna posebna znanja:

poznavanje talijanskog jezika

informatička pismenost.

 

Uz prijavu na Natječaj, kandidati moraju dostaviti u presliku (ili u izvorniku) dokaze o ispunjenu uvjeta i to:

 

životopis,

domovnicu,

rodni list,

diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

dokaz o potrebnom radnom stažu prema uvjetima natječaja,

potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju,

dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika u govoru i pismu,

dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu.

 

Osobe koje ispunjavaju uvjete bit će pozvane radi dostavljanja na uvid izvornika priloženih dokumenata.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

Prijave na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

 

Gradska knjižnica Umag

Trgovačka 6

52470 Umag

„Prijava na natječaj – ne otvaraj“

 

Oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama Gradske knjižnice Umag i Grada Umaga te na internetskim stranicama Gradske knjižnice Umag www.gku-bcu.hr, Grada Umaga www.grad-umag.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

 

Svi prijavljeni kandidati bit će u zakonski propisanom roku obaviješteni o ishodu.

                                                                       ravnatelj Neven Ušumović, prof.

Attachments: